تحقیق فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

دسته بندي : علوم انسانی » روان شناسی
دانلود تحقیق فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند،
در قالب Pdf و در 165 صفحه.


توضیحات:
 اﮔﺮ آﻣﺎده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ، ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ. ﺷﻤﺎ دي ان اِي آﯾﻨﺪه ﺗﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ. ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را اﻗﺮار ﺑﮑﻨﻢ .ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺰرگ ﺑﺮاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ ...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻓﺼﻞ اول:ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ  
ﻓﺼﻞ دوم:زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ  
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:ﺧﻮاﺑﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺒﺒﯿﻨﯿﺪ  
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ  
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:ﺳﺮرﺷﺘﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﯾﺪ   
و...
دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی

تعداد مشاهده: 54 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Pdf

تعداد صفحات: 165

حجم فایل:1,896 کیلوبایت

 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:pdf
    سایز: 1.85
    تعداد صفحه:165