جزوه نظریه و روش هاي مشاوره شغلی و تحصیلی

دسته بندي : علوم انسانی » روان شناسی
دانلود جزوه نظریه و روش هاي مشاوره شغلی و تحصیلی،
در قالب Pdf و در  172 صفحه.


توضیحات:
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ) ﮐﺎرﺷﮑﺎﻓﯽ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ي آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوري و ﮔﺰارش  ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﭼـﻪ وﻇـﺎﯾﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاي اﺣﺮاز و اﻧﺠﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﭼﻪ ﻣﻬﺎر تﻫﺎ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳـﺖ.ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ دﯾﮕـﺮي ...


فهرست مطالب 
تجزیه و تحلیل شغل (کارشکافی)
مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
مشاهده مستقیم
مصاحبه 
پرسشنامه 
مصاحبه گروهی 
نشست متخصصان
ثبت وقایع
و...

دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی

تعداد مشاهده: 64 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Pdf

تعداد صفحات: 172

حجم فایل:2,876 کیلوبایت

 قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل: PDF
    سایز: 2.80 MB
    تعداد صفحه:172