تحقیق ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
فهرست مطالب:
چکیده   
مقدمه   
فصل اول- کلیات   
1-1- تعاریف و مفاهیم   
1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم   
1-1-1-1- معنای لغوی جرم   
1-1-1-2- تعریف جرم   
1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی   
1-1-1-2-2- تعریف جرم از ديدگاه اسلام   
1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی   
1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران   
1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی   
1-1-2-1- معنای لغوی   
1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی   
1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران   
1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون   
1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی   
1-1-3-1- معنای لغوی سیاست   
1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی   
1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی   
1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)   
1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران   
1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن   
1-1-4-1- معنای لغوی امنیت   
1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن   
1-1-4-2-1- تعریف جرم   
1-1-4-2-2- جاسوسی   
1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم   
1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم   
1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات   
1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی   
1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی   
1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی   
1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی   
1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی   
1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی   
1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی   
فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات   
2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن   
2-1-1- ماهیت   
2-1-2- آثار   
2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی   
2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی   
2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات   
2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات   
2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور   
2-2-1-1- عنصر مادی   
2-2-1-2- عنصر معنوی   
2-2-1-3- مجازات   
2-2-1-4- پرونده عملی   
2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران   
2-2-2-1- عنصر مادی   
2-2-2-2- عنصر معنوی   
2-2-2-3 – مجازات    
2-2-2-4- پرونده عملی   
2-2-3- جاسوسی   
2-2-3-1- عنصر مادی   
2-2-3-2- عنصر معنوی   
2-2-3-3- مجازات   
2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)   
2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی   
2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز   
2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول   
2-3-3- مسئولیت نویسنده   
نتیجه گیری و پیشنهادات   
فهرست منابع   
خلاصه انگلیسی


بخشی از متن تحقیق:
چکیده
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمي که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ي جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضيه‌هاي اصلي و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.
 
مقدمه
چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.
در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ي کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان  برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ي مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.
با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما
قرار می گیرد.
تعداد صفحات :86

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 171 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 86

حجم فایل:5,734 کیلوبایت

 قیمت: 19,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و در 86 صفحه، قابل ویرایش.