فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

جزوه روان شناسی بالینی مجموعه روان شناسی

این جزوه جز منابع آمادگی آزمون رشته روان شناسی می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ارائه شده است

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مزاح يا شوخ طبعي

مزاح به عنوان يكي از ويژگيهاي شخصيتي انسان، كيفيتي منحصر به نوع آدمي است. اگر چه ارائه تعريف دقيقي از مزاح دشوار است، اما حتي در تمدنهاي باستان نيز در اين باره نظرات و مطالب گسترده اي مطرح شده است.

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تمایل پسرها برای ازدواج سفید و خطرات آن برای دخترها

یک دکتر روان‌شناس با اشاره به توجیهی که برخی افراد برای ازدواج سفید دارند گفت: تنها پیامدی که متوجه افراد می‌شود آن است که پسر با توجه به شرایط روانی که دارند هدفشان برای این رابطه بیشتر ارضای جنسی است و بعد از مدتی هم سراغ گزینه‌های بعدی می‌روند. ول

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق دلیل جذابیت زنان و مردان برای یکدیگر چیست؟

ایجاد جذابیت بین زن و مرد به عوامل بسیاری بستگی دارد. در اینجا 5 عاملی مهمی که باعث به وجود آمدن جذابیت بین زن و مرد می شود را از لحاظ روانشناسی بررسی کرده ایم.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه نظریه و روش هاي مشاوره شغلی و تحصیلی

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ي آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوري و ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﭼـﻪ وﻇـﺎﯾﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و...(تصویر نمایشی است)

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق چقدراز زندگی تان راضی هستید؟

این محصول به چالشهای زندگی اشاره شده که چگونه در شرایط مختلف با آن مواجه شویم تا به مشکل بر نخوریم. رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسانی است و به ارزیابی های شناختی هر فرد از زندگی اش اشاره دارد. تست زیر برای این است که شما متوج

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رازهای موفقیت در زندگی

در برابر افرادی که موجب نا امیدی و دلسردی می شوند ویا احساسات همدلانه را جدی نمی گیرند مقاومت کنید یا از انها دوری کنید. شما آفریننده شگفت انگیز هستید وشما اینجا هستید بخاطر خواستن قدرت مند واراده شما که اینجا باشید ،پیش برید، در حالی که به چیزهای می

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق انواع تست های شخصیت شناسی

اگر تمایل دارید شخصیت خود را بشناسید تا در زندگیتان بهتر و درستتر تصمیم بگیرید پس این تستها را امتحان کنید . حتی می توانید شخصیت دیگران یا طرف مقابلتان را نیز بشناسید تا با او چگونه رفتار کنید. محققان آمریکایی می گویند...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﯽ، ﻟﺬت و ﻫﯿﺠﺎن .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﮐﻪ رواﺑﻄﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی