فایل های دسته بندی مهندسی معماری - صفحه 1

پاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدید

دانلود پاورپوینت با موضوع معجزه پلیمر برای هزاره جدید، در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه نمونه­ای از کاربردهای ETFE در جهان معماری کنترل نور و طراحی داخلـــی بلوک شیشه‌ای Poesia معرفی مصالح ساختمانی کاربرد در فضاهای خارجی دیوارهای

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پروژه چناران

فعاليت های پروژه چناران به 3بخش عمده زير تقسيم مي شود: ) ساختمان های توليد و اداری 2) تاسيسات مکانيکي 3) تاسيسات برقی 4) انبارها مزایا: 1) استفاده از ساندويچ پانل به جای ديوار آجری cm35 2) پيش ساخته بودن 3) عايق بودن ( عايق حرارتي )

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری روم

قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را در زیر پرچم امپراطور روم گرد آورد .که به گفته مورخ بزرگ روم « انقلابی پدید آورد

قیمت : 10,450 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری

موضوعات عمومی در جامعه شناسی کار و بیکاری صعود و افول جامعه شناسی کار: مسائل انقلاب صنعتی، در مقابل مسائل جهانی شدن معنای کار، ماهیت بازارهای اقتصادی : ساخت بازار کار و مقایسه آن با سایر بازارها روندها در نظام اشتغال تقسیم کار و وابستگی اقتصادی (نظا

قیمت : 8,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلوسئوم

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی اثر تاریخی کلوسئوم در قالب pptx و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، چه کسی کلوسیوم را تاسیس کرد و به چه علت، معماری و مهندسی کلسیوم روم، ورود و خروج تماشگران، جایگاه هاو ترتیب صندلی ها، چرا کلسیوم ساخته شد، کلوسئو

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی (پرورش ماهی قزل‌آلا)

با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا و مواد پروتئینی ، جایگاه تولید و پرورش ماهی در آبهای داخلی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس روز به روز آشكارتر می‌شود. اهمیت این موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین سلامت افراد و ...

قیمت : 7,450 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تاریخ شهر و شهر سازی در جهان

زﻧﺪ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺎﻣﺮي و ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎﺑﺮدوﻟﺖ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻤﺪن ﻳﻮﻧﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮي ﻳﻮﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺘﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻴﻠﺘﻮس ﭘﺮﻳﻨﻪ آﺗﻦ : رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي روﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮم ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺎزي دوره اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ﭘﻤﭙﻴﻲ اوﺳﺘﻴﺎ ﺗﻴﻤﮕﺎد آﮔﻮﺳﺘﺎ ﺗﺮوروم

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اﺻﻮل و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻈﺮه و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺑﻮده ﺗﻼش ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻗـﺮار ﻛﻨـﺪ . ﻫﺮﭼﻨـﺪ در اﻳـﻦ راه ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﮔﺸﺘﻪ وﻟﻲ در ﻛـﻞ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق هندسه مناظر و مرایا

ﻓﻨﻲ ، ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ آن ، ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﻳﺎ زﺑﺎن ﺑﻴﺎﻧﻲ وﻳﮋه اي دارد ﻛﻪ ﺷﻜﻞ و ﻓﺮم را در ﻗﺎﻟﺒﻲ زﻳﺒﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی